Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odsherred Radikale Venstre

Publiceret

25. marts
2015

Vedtægter

 Vedtægter for Det Radikale Venstre i Odsherred    
§ 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Odsherred Kommune, er medlemmer af Det Radikale Venstre i Odsherred.

§ 2. Foreningens formål er:
- at fremme den politiske aktivitet i kommunen med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til foreningen og størst mulig tilslutning til Det Radikale Venstres politik,

- at lede Det Radikale Venstres arbejde i kommunen

- at sikre samarbejde med kommunens valgte radikale kommunalpolitikere,

- at sikre opstilling af radikale kandidater til kommunevalg,

- at gennemføre valgkamp ved kommunevalg,

- at medvirke i valgkampe ved regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlaments-valg samt ved folkeafstemninger i øvrigt,

- at sikre samarbejde med den eller de øvrige radikale vælgerforeninger i opstillingskredsen.

§ 3. Generalforsamlingen er vælgerforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i april, dog senest 1 uge inden opstillings kredsforsamlingens årsmøde. Indkaldelsen skal med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske skriftligt til medlemmerne i foreningen - eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker foreningens geografiske område, eller pr. e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mail adresse. Møde-, tale- og stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller opstillingsmåder har alle, der er medlem af foreningen og som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivningen finder sted. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. valg af dirigent og mødesekretær

 2. formandens beretning

 3. forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. fastsættelse af kontingent for det følgende år

 5. behandling af indkomne forslag

 6. valg til diverse tillidsposter:

  a) Valg af bestyrelsesmedlemmer

  b) 2 suppleanter for 1 år

  c) Foreningen har 2 revisorer, og hvoraf 1 vælges for 2 år i lige år, og 1 vælges 2 år i ulige år.
  Ved valget i 2009 vælges 1 for 1 år, og 1 for 2 år.

d) 1 revisorsuppleant for 1 år

 1. valg af 2 medlemmer til Kredsbestyrelsen for 1 år

 2. valg af delegerede til Storkredsforsamlingen

 3. valg af delegerede til Regionsforsamlingen

 4. valg af delegerede til Landsmødet

 5. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4. Vælgerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer valgt af generalforsamlingen. Partiets repræsentant(er) i byrådet, en repræsentant valgt af den lokale RU-organisation (Radikal Ungdom af 1994) og bosiddende i kommunen tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv mindst en gang årligt med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Medlemmerne til bestyrelsen vælges således, at 4 vælges for 2 år i lige år og 3 vælges for 2 år i ulige år. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor valget finder sted.

I 2015 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

I 2016 vælges 4 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor valget finder sted.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen indkaldes så ofte, formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer over for formanden fremsætter ønske herom.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

§ 5. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingentet forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder og skal være indbetalt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af landsforbundet.

Stk. 2. Vælgerforeningen udreder af medlemskontingent evt. økonomiske bidrag til opstillingskredsforsamlingen, storkredsforsamlingen og regionsforsamlingen, således som disse organisationsled måtte beslutte.

Stk. 3. Revisorerne har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse, og indvarsles i øvrigt efter reglerne i § 3.

§ 7. Senest i året før valgåret til byrådet, indkalder bestyrelsen foreningens medlemmer tilopstillingsmøde. Mødet indvarsles efter reglerne i § 3. På mødet træffes bestemmelse om partiets spidskandidat.

Stk. 2. Opstilling af spidskandidaten til kommunevalget sker på opstillingsmødet. Valgbar er medlemmer som opfylder betingelsen i § 3. Dagsorden for opstillingsmødet skal indeholde følgende punkter

- valg af dirigent og protokolfører

- valg af spidskandidat

- eventuelt.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling i valgåret til byrådet træffes bestemmelse om antal af øvrige kandidater på listen, samt om eventuelle geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning. Senest 6 måneder før et kommunevalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der indvarsles efter reglerne i § 3.

Stk. 4. Opstilling af kandidatliste fra plads nr. 2 og nedefter til kommunevalget sker på opstillingsmødet. Dagsorden for opstillingsmødet skal indeholde følgende punkter

- valg af dirigent og protokolfører

- beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende valgforbund

- kandidatliste og bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af denne

- opstillingsform (sideordnet eller partiliste)

- eventuelt

Stk. 5. På opstillingsmødet i valgåret kan der endvidere tages stilling til en ny spidskandidat, fx hvis der fremkommer en kandidat som bestyrelsen mener, kan få en afgørende betydning for valgresultatet, eller bestyrelsen i øvrigt måtte finde anledning hertil, eller hvis den tidligere valgte spidskandidat ikke længere opfylder betingelserne for valg, eller nyder medlemmernes tillid.

§ 8. Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter og landsforbundets supplerende bestemmelser herom.

§ 9. Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling og såfremt ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd. Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Det Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.

§ 11. Evt. opløsning af vælgerforeningen skal ske efter konsultation med landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger.

Således vedtaget den 15. april 2015 til ikrafttræden straks.