Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odsherred Radikale Venstre

Publiceret

06. oktober
2017

KV17 Program

Valgprogram for Radikale Venstre KV2017:

 Med hjerte og hjerne

Når politiske beslutninger tages uden forudgående grundig dialog og forankring i rigtige menneskers virkelighed, bliver de tit meget mere til besvær end til gavn. I mange kommuner er de politiske og administrative styringsmekanismer efterhånden mere blevet en forhindring for de ansatte og for borgerne, og besværliggør faktisk udførelsen af et egentligt godt stykke arbejde udført klogt i balance med hjerne og hjerte på rette sted.

 

Vi mener det alvorligt

I Odsherreds Radikale Venstre ønsker vi at genskabe den tabte tillid – både imellem politikere og borgere og til de mange offentligt ansatte - velfærdens virkelige og reelle værdi-skabere - der skal kontrolleres og styres meget mindre. Lærerne på skolen, de ansatte i hjemmeplejen og på plejehjemmene, institutionernes pædagoger og ungdomspsykiatriens ansatte, og alle de mange andre der hver dag skal forholde sig til ofte tidskrævende procedurer; der skal evaluere efter andres opfundne forskrifter - skal vurdere og beslutte mere selv. De skal fokusere på konkrete opgaver og løse reelle problemer, i stedet for at følge administrative og politiske procedurer for at dække sig ind. Vi vil have meget mere fokus på den reelle og dialogiske samtale mellem borgere og medarbejdere – ikke bare gennem høringer og evalueringer – men ved at gå i rigtig, gensidigt forpligtende dialog om konkrete problemer i praksis.

 

Erfaring og ansvarlighed i de faglige miljøer

Det kan vi fordi vi betragter offentligt ansatte som kompetente ansvarlige individer, der også må prøve sig frem, og ind imellem fejler. Vi skal vænne os til fokusere på erfaring og ansvarlighed i de faglige miljøer, i stedet for styring og kontrol. Vi skal vænne os til at mennesker i reglen gør det bedste de kan, men laver fejl, og at det har konsekvenser. At være et ansvarligt menneske, kræver muligheden for at blive det. Vi skal sørge for at det ikke er vigtigere at dække sig ind med procedurer, excel-ark og hensigtserklæringer godkendt i overordnede ledelseslag, end at gå til problemerne som etiske, tillidsfulde og ansvarlige mennesker, der kan vurdere konkrete situationer og som kan tilgives når vurderinger slår fejl.

 

Mindre styringsiver

For Radikale Venstre i Odsherred handler kommunalvalget 2017 om helt basale fænomener, som de senere år er blevet overset til fordel for politisk styringsiver – også i Odsherred Byråd, hvor det på flere områder har fået uhensigtsmæssige konsekvenser: Lærernes sygefravær er landets værste og byrådets dialog med erhvervslivet er en strandet hval, for bare at nævne to eksempler på områder, hvor byrådet på egen hånd, har forsøgt at organisere og styre sig frem, uden nødvendig kvalificerende dialog med områderne. Styringsiveren, organisationsudviklingen og strukturrevolutionerne har her sat dialogen og udviklingen i stå, og faktisk har indsatserne nok gjort mere skade end gavn.

 

Vejen frem for Radikale Venstre i Odsherred

For Radikale Venstre handler det kommende kommunalvalg derfor om tillid, om decentralisering og om nye kommunale formater for dialog og indflydelse til borgere, virksomheder og ansatte i kommunens organisationer. Mere og bedre dialog om konkrete udfordringer - det er meget enkelt, men det kræver mange stemmer.

 

Derfor håber vi du vil være med til at understøtte vores arbejde ved at stemme på os den 21. november 2017.


 

Lokaldemokrati og borgerinddragelse - borgere og lokalsamfund som resurse.

 

Radikale Venstre ser borgeren og lokalsamfundene som en resurse, der gerne tager ansvar, hvis muligheden byder sig. Vi ønsker for Odsherred, at der i fremtiden gives bedre vilkår for reel lokaldemokratisk indflydelse. Der har de seneste år været et fornemt fokus på at motivere borgere til at byde ind for fællesskabet, for eksempel i form af Landsbymakeover m.v. Det har været glimrende aktiviteter, men der er brug for egentlige lokaldemokratiske elementer, så borgerens resurser for alvor kan komme i systematisk spil, og den strategiske kapacitet kan opbygges lokalt.

 

Der skal aldrig tages vigtige beslutninger om forhold i vores lokalsamfund før de har haft mulighed for at tage del i processerne. Det er ikke så svært, som det måske lyder. Vi skal turde give borgerne mulighed for at få og tage et større lokalt ansvar i rigtig mange sammenhænge – også for at etablere en reel mulighed for lokal erhvervsudvikling.

 

Derfor foreslår vi helt konkret:

 • Der skal etableres ’Landsbyråd’ i alle lokalsamfund, evt. også i enkelte sommerhusområder.

  • Et Landsbyråd formeres eksempelvis som en ”borger- og erhvervsforening”. Formålet med foreningerne skal være at fungere som lokaldemokratisk dialogpart for Byrådet hhv. borgeren.

  • Landsbyrådene etableres i en foreningsstruktur, med valgte bestyrelser, som mødes formelt med Byrådet en gang årligt til en fælles Rigsdag.

  • Borgere og erhvervsdrivende i lokalsamfundene kan være med – både til at stemme og til at tage aktiv del i Landsbyrådsarbejdet.

  • Landsbyrådene understøttes af en ’landsbyrådssekretær’ fra den lokalkommunale ledelse. Det kan være en repræsentant fra den lokale skoleledelse, eller en anden lokal relevant kommunal leder.

  • Alle kommunale afdelinger har mindst én medarbejder, som er landsbyrådenes ”vej ind i kommunen”, ligesom Landsbyrådene er kommunens ”vej ud til borgerne”.

  • Landsbyrådene tilbydes en plads i den lokale skoleafdelingsbestyrelse, den lokale biblioteks-/kulturhusbrugerbestyrelse, og den lokale børnehavebestyrelse m.v.

  • Landsbyrådene vil kunne spille ind som tovholdere, administratorer eller lignende af eksempelvis grønne områder, haller, kulturhuse m.v.

  • Landsbyrådene har en fælles lokaldemokratisk digital platform, som styres centralt i kommunen for at sikre kommunikationen.

  • Fokus på lokalområdet

  • Lokalt indkøb af varer prioriteres højt

  • Byrådet skal arbejde for at borgere og lokalsamfund mærker og opfatter, at Odsherred Kommune virkelig er ”vores kommune”

 

Skole- og uddannelsespolitik
 

- er radikalt hjerteblod, og desværre kan man konstatere at Odsherreds unge fortsat ikke udnytter det fulde potentiale. En national folkeskolereform, en lokal arbejdstidsaftale og en kommunal skolestrukturændring på samme tid, er uden tvivl en del af forklaringen, og desværre lader det til at det siddende byrådsflertal ikke har taget ved lære i forbindelse med den annoncerede evaluering og høring omkring skolestrukturen efteråret 2017. Evalueringen fokuserer på beslutningerne der ligger tilbage til etableringen af skolestrukturen, og tager ikke højde for den forandring skolereformen har ført med sig.

 

Politikere og forvaltning bør gå i meget mere reel dialog med lærere, elever og forældre som grundlag for udvikling af skolestruktur – også om den virkelighed skolereformen har afstedkommet.

 

I stedet for at springe over hvor gærdet er lavest, og bede administrationen lave et statistisk grundlag som politikerne skal udtænke de ”nye rammer” på, vil Radikale Venstre skabe plads til rigtig dialog, ikke kun administrative evalueringer og høringer - om problematikkerne som de ser ud i øjenhøjde. Vi vil inddrage virkelighedens aktører i stedet for igen at arbejde på grundlag af abstrakte udtræk fra KL, Socialministeriets og Undervisningsministeriets databaser og forvaltningsskemaer. Diskussionen om en ny skolestruktur skal have udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra skolerne/”matriklerne”, hvor en decentralisering med flere selvstændige skoler derfor kan være en reel mulighed.

 

For stor afstand

Der er i Odsherred kommune blevet alt for stor afstand - og ikke mindst mental distance - mellem byråd, forvaltning og forældres, børns og læreres hverdag. At skolerne rundt omkring i kommunens lokalområder ikke længere har egne skolebestyrelser og egne skoleledere, men er blevet ”matrikler” i hhv. Nordskolen og Sydskolen, har ikke blot haft konsekvenser for lokaldemokratiet og tanken om skolerne som omdrejningspunkter for det lokale liv: Sygefraværet i Odsherred kommunes skoler er det suverænt højeste i Danmark – statistisk set kun overgået af Læsø kommune, der altså har 1.814 indbyggere og derfor statistisk er mange gange mere skrøbelig overfor udsving i enkelte læreres fravær. (KL: Kend din kommune - Kommunaløkonomisk forum 2017).

 

Lige nu er byrådet i gang med at gentage den umyndiggørelse af lærere, elever og forældre, som skabte den aktuelle krise – som den nationale skolereform og den lokale strukturreform tilsammen gav. Men svaret på de aktuelle udfordringer, er ikke mere af samme slags politiske styring og ledelse, men mere politisk ansvar for reel dialog med dem det hele handler om. Dialog om udvikling af skolerne i Odsherred, med lærere, elever og forældre er vejen frem, og ikke mere politisk sjusk på skoleområdet. Det tager tid at skabe en god skole, og det skal ske i samarbejde med dem der løfter opgaven i virkeligheden.

 

Sygefraværet alt for højt

Sygefraværet i Odsherred er blandt andet en konsekvens af for meget styring og en struktur, nationalt med Folketinget og KL’s fokus på målstyring, og lokalt med for omfattende kommunal centralisering. Begge dele udgør tilsammen en skrap cocktail, der har sendt lærerne uden for indflydelse og til tælling i det arbejde der tidligere var et kald. Hvis de skal rejse sig inden gong gongen lyder, skal der ikke bare andre boller på suppen, der skal nye kokke til og der skal tilberedes en ny.

 

Suppen er blevet bitter. I Odsherreds Radikale Venstre forslår vi derfor en ny opskrift – blandt andet med Folkeskolen som det lokale samfunds krumtap der kan understøtte både skole og lokalsamfund til gensidigt gavn.

 


 

Derfor foreslår vi

 

 • at der etableres et politisk Folkeskoleudvalg, og at dette udvalg går i dialog med lærere, elever, forældre og ledere om at skabe den bedst tænkelige folkeskole, og sikrer at de faglige miljøer får indflydelse på organisation og struktur.
   

 • At udgangspunktet for diskussionen om en ny skolestruktur skal være tilbagemeldingerne fra skolerne/”matriklerne” og fokus på at meget mere ansvar – pædagogisk, økonomisk og etisk – skal placeres der hvor problemerne opstår – ude i klasserne i skolerne. Decentralisering med flere selvstændige skoler skal derfor være en reel mulighed i en ny struktur.
   

 • at grundlaget for skolestrukturen i Odsherred er: bedringen af vilkårene for den daglige undervisning, ledelsen og organiseringen – og bedring af dialogen med lærerne, forældrene, skolebestyrelserne, forældrerådene og eleverne.
   

 • at det i september fremlagte evalueringsgrundlag for evalueringen, og den foreslåede proces for endnu en topstyret skolestruktur, suppleres med en gensidigt forpligtende og vedvarende dialog mellem folkeskoleudvalg (som vi foreslår nedsættes som et specifikt og selvstændigt udvalg), lærere, ledere og skolebestyrelser, til udvikling af en skolestruktur, som de involverede kan tage ansvar for – og dermed få til at fungere i praksis.
   

 • decentralisering og økonomi skal hænge sammen med indflydelse og ansvar i vores kommune. Beslutningerne skal lægges helt ud til den lokale ledelse
   

 • at de foreslåede Landsbyråd tilbydes plads i skolebestyrelser og/eller afdelingsråd.

 

Der skal også bedre fokus på:

 

 • Sygefraværet og arbejdsmiljøerne - og aktivt forbedring arbejdspladserne
   

 • Elevrådene skal tages alvorligt og have høringsret på væsentlige skolebeslutninger, eller være en aktiv del af processen ved fx at have eleverne med om bordet når der skal gives input til computerindkøb
   

 • At sikre ressourcer til ansættelse af uddannede lærere i folkeskolerne og at lærere skal have afsat en tidsbuffer til vikardækning
   

 • At sikre 3 lejrskoleophold i skoleforløbet; indskoling, mellemtrin og udskoling
   

 • At sikre frit skolevalg og mere undervisningstid til praktiske og musiske fag – også gennem strategisk indsats for åben skole.
   

 • Større elevkendskab til andre uddannelsesveje end de boglige, f.eks. gennem mere praktik og åben skole.
   

 • Forældresamarbejdet skal styrkes markant
   

 • Øget mulighed for tilskud til efterskoleophold for elever, som trænger til faglige eller sociale luftforandringer

 

Natur-, kultur-, og bosætningspolitik

Odsherred er rig på kunst og kultur – og på natur- og kulturhistorie. Det skal vi passe på - vi skal værne om det, og vi skal være stolte af det. Geopark Odsherred udgør efterhånden en fælles referenceramme som historiefortællingen om Odsherred. Vi har naturen - landskabet, vandet og lyset – og dermed de bedste forudsætninger for at skabe ramme for et godt og nært liv udenfor de store byer – for fastboende og for landliggere.

 

Borgeren og det gode liv

Derfor skal vi ikke bare tænke effektivitet og profitabelt, skabe centralisering og politisk styring, men fokusere på borgerens gode liv som udgangspunkt for kultur- og foreningsliv, for infrastruktur og for stedsudvikling. Selvfølgelig hele tiden med afsæt i den økonomiske ansvarlighed, der er begyndt at kendetegne kommunal politik og forvaltning generelt.

 

Derfor skal vi fortsat understøtte prioriteringerne af kulturlivet - og vi skal have et endnu stærkere og endnu mere mangfoldigt og ansvarligt foreningsliv - fodbold- og idrætsklubberne skal have mere organisatorisk indflydelse og ansvar i driften af boldbanerne, og vi skal skabe tilbud til de der har helt andre interesser.

 

Stemningsfuldt i byerne

Vi skal også arbejde for at byerne bliver endnu mere stemningsfulde og bliver de bedste steder at komme til. Derfor skal vi lade de frivillige foreninger have mere indflydelse og betydning for udviklingen af kulturlivet – stederne og aktiviteterne – hele vejen rundt fra musikrepertoiret i kulturhusene og til udformningen af de lokale anlæg. Der skal etableres egentlige brugerbestyrelser i biblioteker og kulturhuse, fordi vi tror på, at biblioteker og kulturhuse bliver endnu bedre, hvis borgeren kan sætte afgørende aftryk på indhold og retning.

 

Sidst men ikke mindst skal vi skabe de bedste rammer for flest mulige. Derfor vil vi arbejde for at der bygges lejeboliger, der er til at betale for borgere på pension.

 

Renoveringsopgaver og nybyggeri

Vi foreslår at 3% af byggesummen på renoveringsopgaver og på nybyggeri tilgår udsmykningsopgaver, gerne med lokalt islæt af lokale kunstnere, beløbet kan ikke spares væk.

 

Socialpolitik

For mange børn og unge i Odsherred er udsatte, og får ikke lejlighed til at engagere og udfolde sig i leg og kreative fællesskaber uden for skolen og fritidsinstitutionerne, med mindre vi skaber muligheden for det, fx ved at afsætte resurser til at socialrådgivere naturligt også har nogle timer i institutionerne og i skolerne. 

Vi skal tage vare om de svageste i vores kommune, uanset alder. Vi skal forebygge hvor vi kan og vi skal have tilbud til de svageste, hvor målet er at de som minimum bliver selvhjulpne.

 

Radikale ambitioner

Det er Radikale Venstres ambition, at alle børn og unge i Odsherred, bliver en del af forskellig selvvalgte kulturelle fællesskaber – sportslige, spilbaserede eller kunstneriske fællesskaber, og det giver kultur- og fritidsinstitutionerne og ikke mindst foreningerne, en ny og mere betydningsfuld rolle, - som de allerede udøver, men som også kan udvikles. Derfor skal vi have fokus på at alle børn og unge har mulighed for på egen hånd undersøge verden, engagere sig i regnorme og strandlopper, spil, kunst og sport. Det sker allerede, fx som når ung i Odsherreds unge og uskolede parkourdrenge træner børn i alle aldre i parkour, og når fodboldklubberne der hver dag håndterer børn og unge på andre måder end i skoler og institutioner, og når erhvervslivet åbner sig for unge der ikke vil mere skole. Erhvervs- og kulturlivet skal have en naturlig plads i børn og unges hverdag, så også udsatte børn og unge møder forskellige former for engagement.

 

Kunst og kultur – i en hverdag der dur

Det kræver at vi får øjnene mere op for kunsten, kulturen som dannelse i børns hverdag, for sportens rolle og for børns egne valg. Det tager tid, og det kræver tillid til de frivillige, foreningerne, kunstnerne og erhvervslivet – og ikke mindst, tillid til børnene selv.

Radikale venstre vil helt overordnet arbejde for yderligere decentralisering af den sociale indsats, og fokus på inddragelse af civilsamfundet – erhvervslivet, de frivillige og foreningerne. Derfor er vi fx imod det aktuelle forslag om at reducere antallet af kommunale socialpsykiatriske væresteder fra 3 til 1. Forslaget er udtryk for en unuanceret og ensidig økonomisk effektiviseringsstrategi udtænkt oppe fra og ned, uden hold i den socialpsykiatriske faglige virkelighed og fagområdets vurdering af hvordan området kan struktureres og udvikles, så socialpsykiatrien kan arbejde bedre og opnå endnu bedre resultater.

Tryghed for ældre medborgere

Ældre skal sikres tryghed, trivsel og en tilværelse ud fra egne værdier. Vi vil arbejde for at den forebyggende indsats prioriteres højt og at rehabilitering sker lokalt. Dette skal ske i samarbejde med regionen, hvor nogle rehabiliteringstilbud som nu foregår i regionen, ønskes flyttes til sygeplejeklinikker/patientskoler i kommunen. Vi vil arbejde for bedre bemanding og efteruddannelse af personalet for at sikre optimal pleje og undgå 
arbejdsbetinget sygefravær. Når man arbejder i Odsherred kommune skal efteruddannelse være en helt naturlig del af arbejdslivet.

 

Erhvervspolitik

Erhvervspolitikken har de senere år lignet en lang magtkamp – og kommunens samarbejde med det lokale erhvervsliv lader alt for meget tilbage at ønske. DI har netop undersøgt alle landets kommuner – og Odsherred Kommune er ganske enkelt landets mindst erhvervsvenlige ifølge opgørelsen. Derfor er det ikke underligt at erhvervslivet har taget sagen i egen hånd og etableret Odsherreds Erhvervsforum.

 

Mere realistisk erhvervspolitik

I radikale venstre tror vi på en meget mere ydmyg kommunal tilgang til erhvervslivet. Fint med strategier for Geo-Park og for vækst og udvikling, men de skal laves sammen med erhvervslivet og med udgangspunkt i de strukturer og brancher som findes i Odsherred. Vi skal have fugle i hånden – ikke på taget.

 

Bedre forvaltning for erhvervslivet

En veldrevet kommune er en forudsætning for at Odsherred kan blive en attraktiv kommune for erhvervslivet. Og vi vil gerne samarbejde for at forbedre vilkårene for både små og store virksomheder og støtte op om en effektiv og kompetent indgang til erhvervsservice.

 

Sammenlagt vil Radikale Venstre i Odsherred arbejde for:

 • Et udvalg med erhvervs og politisk pondus og med en samlet erhvervs politisk agenda til etablering af et målrettet fokus på erhvervslivet og vilkår i Odsherred gennem inddragelse af synergi i udvalgsarbejdet herunder uddannelse og dele af arbejdsudvalgs kompetenceområder.

 • Forbedrede udbudsregler, så også mindre virksomheder kan være med – og ved udbud indskrives sociale klausuler om lærlinge og social dumping. Prioritering af klimainitiativer fremfor andre anlægsudgifter.

 • Styrkelse af samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhverv og dyrkelse af de lokale virksomheders viden og evne. Mere samtænkning af kultur, turisme og erhverv

 • Hurtigtiger sagsbehandling på alle områder og mindre ”administrativtækning fra kommunen”. Mundtlig opfølgning. Fokus og effektivisering af erhvervslivets indgang og tilgang til det kommunale system

 • Mere fokus på infrastruktur – der er desværre stadigvæk steder uden ordentlig internet selv om kommunen har arbejdet hårdt på det.

 • Pleje eksisterende erhverv og arbejdspladser og øge og tiltrække arbejdspladser. Pointen er at det først og fremmest er små virksomheder der opstår i Odsherred og kommer hertil - her er både erhvervsbetingelserne og det at få et privatliv til at fungere vigtigt.

 • Inddragelse af borgere og erhverv der ikke er med i erhvervs forum på specifikke områder, fx ved forstadiet til kommuneplan arbejdet, eller med sager der berører lokalområder

 • Forudsætningen er selvfølgelig at de andre ting i kommunen ”spiller”. Det nytter ikke uden et ordentlig dagplejetilbud, en skole der fungerer, togforbindelser, foreningsliv, indkøbsmuligheder m.m. - men hvad kommer først – ægget eller hønen?

Se mere om vore kandidater og følg os på hjemmesiden http://odsherred.radikale.dk eller på Facebook